Σας ενημερώνουμε για τη Δημοσίευση της προκήρυξης από το ΕΛΙΔΕΚ – ΤΑΑ που αφορά στις παρακάτω υποδράσεις:

Υποδράση 1: Χρηματοδότηση Νέων Ερευνητών/τριών

Στόχος της Υποδράσης 1 είναι η χρηματοδότηση έργων με Επιστημονικούς Υπευθύνους (ΕΥ) νεοδιορισμένα ή υπό διορισμό Μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές/τριες των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Φορέων της χώρας που δεν έχουν μόνιμη εργασιακή σχέση με τον Φορέα (επί θητεία). Μέσω της Υποδράσης αυτής θα δοθεί η δυνατότητα στους δικαιούχους να χρηματοδοτήσουν και να υλοποιήσουν τις ερευνητικές τους ιδέες σε όλο το εύρος των επιστημών, χωρίς θεματικούς και γεωγραφικούς περιορισμούς, εντάσσοντας στην ομάδα τους, ενδεικτικά, υποψήφιους/ες διδάκτορες ή/και μεταδιδακτορικούς/ές ερευνητές/τριες.

Υποδράση 2: Χρηματοδότηση Έργων σε Τομείς Αιχμής Στόχος της Υποδράσης 2 είναι η χρηματοδότηση έργων βασικής έρευνας, με έμφαση στη διεπιστημονικότητα, σε τομείς αιχμής που εμπίπτουν σε πέντε (5) Θεματικές Περιοχές. Είναι δυνατή η χρηματοδότηση και έργων που θα υλοποιηθούν από περισσότερα του ενός εργαστήρια ή ερευνητικές ομάδες του ίδιου ή διαφορετικών δικαιούχων φορέων της χώρας.

Τα ανώτατα όρια των προς χρηματοδότηση προτάσεων περιγράφονται στη σελ 10 της πρόσκλησης.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (https://portal.hfri.gr/ )

Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης υποβολών: Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2022, 12:00 (ώρα Ελλάδας) Εκτιμώμενη ημερομηνία λήξης υποβολών: Τετάρτη , 12 Οκτωβρίου 2022, 17:00 (ώρα Ελλάδας)

Σύνδεσμος πρόσκλησης

https://www.elidek.gr/2022/07/28/11618/