Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δίκτυο Ενδυνάμωσης Μεταφοράς Τεχνολογίας» με κωδικό ΟΠΣ «5155000» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1610, η οποία έχει ενταχθεί στον «ΑΞΟΝΑ Β: Χρηματοδότηση Λειτουργίας Δομών & Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με Ε.Υ τον Καθ. Ι. Χατζηγεωργίου, Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης ΕΜΠ