Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Ενίσχυση Φοιτητικής Μέριμνας» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 65/2190, που χρηματοδοτείται από τον «Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΕΜΠ», με Ε.Υ τον Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθ. Δ. Γκιντίδη.