Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ολοκληρωμένη πειραματική διαδικασία για την ανάκτηση στοιχείων σπάνιων γαιών και σκανδίου απο τα υπολείμματα βωξίτη» με κωδικό ΟΠΣ «5174885», και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/160300, με Ε.Υ τον Καθ. Ι. Πασπαλιάρη, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Ευρωπαική Ε&Τ Συνεργασία – Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκυρήξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαικών Δικτύων ERA-NETS 2019 B’ – 2021 A’ Κύκλος» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).