Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αξιοποίηση και Ανάπτυξη της Μαυρακείου Σχολής στο Ελληνικό του Δήμου Γορτυνίας» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 91011400, που συγχρηματοδοτείται από την «Περιφέρεια Πελοποννήσου» και το «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο», με Ε.Υ τον Καθ. Ε. Σαπουντζάκη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ΕΜΠ.