Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Plastomics: Discovery of novel enzymes for the bioconversion of plastics using multi-omics» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 61/5112, που χρηματοδοτείται από το «ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. – 2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών», με Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Ε. Τόπακα.