Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Αύξηση Παραγωγής Βαμβακιού με Σύγχρονες Τεχνολογίες Αιχμής και Βιώσιμες Πρακτικές Διαχείρισης στην Άρδευση, Λίπανση και Φυτοπροστασία» με κωδικό ΟΠΣ «Κωδικός Μ16ΣΥΝ-00959» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1483, με Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Κ. Καράντζαλο, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση 1 «Ιδρυση (Δυνητικών) Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης `