Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διασφάλιση παραγωγής και αύξηση ποιότητας Μελιού στις Κυκλάδες με Χαρτογράφηση της Μελισσοκομικής Χλωρίδας και Εκτίμηση της Μελισσοχωρητικότητας» με κωδικό ΟΠΣ «Κωδικός Μ16ΣΥΝ-00031» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1450, με Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Κ. Καράντζαλο, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση 1 «Ίδρυση (Δυνητικών) Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. `