ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

Αύξηση ορίου ποσού σύμβασης που εντάσσεται σε Πρόγραμμα Πλαίσιο  

Σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος του Ιδρύματος, στην από 24/02/2022 συνεδρίασή της, ενέκρινε την εισήγηση του Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης, Καθηγητή Ι.Κ. Χατζηγεωργίου, για την Τροποποίηση του άρθρου 2.2.4.2 «Έργα-Πλαίσιο», παρ. α’, του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΕΜΠ, το οποίο πλέον έχει ως εξής:

«Τα έργα-πλαίσιο αποτελούν τρόπο διαχειριστικής διευκόλυνσης των Εργαστηρίων και των μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος που παρέχουν υπηρεσίες προς τρίτους, κάθε μια από τις οποίες είναι μικρού κόστους (έως το πολύ 20.000,00€ πλέον ΦΠΑ), υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει δέσμευση από τους χρηματοδότες ως προς την κατανομή του προϋπολογισμού».

Συνεπώς, αυξάνεται το όριο του ποσού της σύμβασης που μπορεί να ενταχθεί σε Πρόγραμμα Πλαίσιο από 10.000,00€ πλέον ΦΠΑ σε 20.000,00€ πλέον ΦΠΑ.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Δ. Αλεξίου, τηλ. 2035, e-mail: dalexiou@central.ntua.gr και στον κ. Α. Ζαμπάρα, τηλ. 1859, azabaras@central.ntua.gr