ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ παρ. 9 του αρ. 39 του Ν . 4387/2016

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ενημερώνει τους Μηχανικούς που απασχολούνται σε έργα και επιλέγουν την υπαγωγή τους στη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016, ότι λόγω επικείμενης αλλαγής των ποσών των επικουρικών ασφαλιστικών εισφορών, εργοδότη και εργαζομένου, και προς αποφυγή διορθώσεων, παρακαλούνται όπως οι συμβάσεις που θα υποβληθούν εφεξής στο πλαίσιο έργων και θα αφορούν Μηχανικούς με υπαγωγή στη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016 να έχουν ως ημερομηνία λήξης την 31/05/2022.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που είναι επιθυμητή ή υποχρεωτική η κατάθεση συμβάσεων με διάρκεια μέχρι το τέλος του έτους (31/12/2022), είναι δυνατή από τώρα η κατάθεση στο πρωτόκολλο συμβάσεων με έναρξη από 01/06/2022.