Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφιών έτους 2020-2021 στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου» στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020 με κωδικό MIS 5047330 με ΚΑ 68/1239 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας ΕΜΠ, Καθ. Δ. Γκιντίδη.