Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «IMSAFER: ANVANCED INFORMATION MODELLING FOR SAFER STRUCTURES AGAINST MANMADE HAZARDS» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 61/510800, στο πλαίσιο του Προγράμματος «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» που χρηματοδοτείται από το «ΕΛ.Ι.Δ.Ε.Κ.» , με Ε.Υ τον Καθ. Ν. Λαγαρού και την κα Χ. Μητροπούλου