Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ -ΚΑΛΛΙΠΟΣ+» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 60020100 που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΠΔΕ 2020), με Ε.Υ τον Καθ. Ν. Μήτρου