Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Πέρα από την Ανάλυση Χειρότερης Περίπτωσης στους Αλγόριθμους Προσέγγισης και στο Σχεδιασμό Μηχανισμών» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 61/5099, με Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Δ. Φωτάκη,που χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ στο πλαίσιο του Προγράμματος «1η προκύρηξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση μελών ΔΕΠ και ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» που χρηματοδοτείται από το «Ελληνικό Ίδρυμα Καινοτομίας και Έρευνας»