Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Αστικές Συγκοινωνίες με Μηδενικούς Ρύπους: Μοντέλα Σχεδιασμού και Υποστήριξης Αποφάσεων – ZEPHYR» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 61/5087,με Ε.Υ τον αναπλ. Καθ. Κ. Κεπαπτσόγλου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» που χρηματοδοτείται από το «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)».