Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «SIRCLES: SUPPORTING CIRCULAR ECONOMY OPPORTUNITIES FOR EMPLOYMENT AND SOCIAL INCLUSION» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/151300, στο πλαίσιο του Προγράμματος ENI CBC MED που συγχρηματοδοτείται από την «Ευρωπαϊκή Ένωση» και «Εθνικούς πόρους», με Ε.Υ τον Καθ. Γ. Λυμπεράτο