Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού ενημερώνει τα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος, Επιστημονικούς Υπευθύνους ερευνητικών έργων ότι, λόγω της μειωμένης λειτουργίας του Ιδρύματος κατά τον μήνα Αύγουστο, για την έγκριση Συμβάσεων Έργου με έναρξη την 01/08/2021 και την 01/09/2021 τα αντίστοιχα αιτήματα θα πρέπει να κατατεθούν στη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης Ε.Λ.Κ.Ε.  μέχρι την Δευτέρα  12/07/2021.

 

Θερμή παράκληση να τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία.