Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΓΕΚ 2019-ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 67/1185, το οποίο χρηματοδοτείται από τη ΓΓΕΚ., με Ε.Υ τον Ομ.. Καθ. Σ. Μαυράκο