Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΓΚΥΡΙΩΝ ΣΕ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΥΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ- ΦΑΣΗ 4» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 62/3931, που χρηματοδοτείται από την εταιρία «HILTI CORPORATION»., με Ε.Υ την Καθ. Ε. Βιντζηλαίου.