Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Efficient nonlinear stochastic dynamics approaches for complex structural systems subject to natural hazards» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 61/5109,με Ε.Υ τον Επικ. Καθ. Μ. Φραγκιαδάκη, στο πλαίσιο του Προγράμματος «2η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).