Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (FUEL OIL)» με κωδικό ΟΠΣ 5033807 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1384,με Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Δ. Κουλοχέρη, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)