Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Συστήματα κατανεμημένων ευφυών υλικών για ενεργητικό έλεγχο χαμηλόσυχνων ευρέως φάσματος θορύβων και κραδασμών σε μέσα μεταφοράς και ελαφρές κατασκευές (TRANVIC)» με κωδικό ΟΠΣ 5032801 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1281,με Ε.Υ τον Καθ. Ι. Αντωνιάδη, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). `