Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Καινοτόμες και Εξατομικευμένες Εφαρμογές για Αλλαγή της Ενεργειακής Συμπεριφοράς των Χρηστών / ΑΤΟΜ» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 61/510600,με Ε.Υ τον Καθ. Ι. Ψαρρά, στο πλαίσιο του Προγράμματος «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας (1η Τροποποίηση)» που συγχρηματοδοτείται/χρηματοδοτείται από το «ΕΛΙΔΕΚ»