Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Έργου ¨ΚΑΛΛΙΠΟΣ+¨» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 65226600 που χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΕΛΚΕ ΕΜΠ, με Ε.Υ τον Καθ. Ν. Μήτρου.