Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμας μεθόδου αλιείας με το εργαλείο Τράτα με χρήση πελαγικών πορτών για την βελτίωση του χειρισμού του, της αντοχής του και την ελάττωση της καταπόνησης του Η/Μ εξοπλισμού του σκάφους» με κωδικό ΟΠΣ «5037414» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1395,με Ε.Υ τον κ Γ. Τζαμπίρα, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.