Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Blue Growth Community – Capitalization & Communication project for Blue Economy Innovation in the Mediterranean (Blue Growth)» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/151000 και Ε.Υ τον Καθ. Ι. Χατζηγεωργίου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «INTERREG-MED» που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαικούς και Εθνικούς πόρους.