Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού σε συνέχεια των από 27.03.2018, 14.05.2018 και 10.07.2020 αποφάσεων της, ενημερώνει τα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος, Επιστημονικούς Υπευθύνους ερευνητικών έργων για τη διαδικασία με την οποία θα παρέχεται νομική στήριξη από τον/τη Νομικό/ή Σύμβουλο του ΕΛΚΕ ή από εξωτερικούς δικηγόρους, προς τους Επιστημονικούς Υπευθύνους για την δικαστική διεκδίκηση οφειλόμενων χρηματοδοτήσεων έργων ως εξής:

Νομική στήριξη από τον/τη Νομικό/ή Σύμβουλο του ΕΛΚΕ ΕΜΠ

 1. Αίτημα/Επιστολή του/της Επιστημονικού Υπευθύνου στο Πρωτόκολλο της ΜΟΔΥ με το οποίο θα ενημερώνει τον ΕΛΚΕ ότι αιτείται τη δικαστική διεκδίκηση οφειλόμενης χρηματοδότησης σε έργο του οποίου είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος στην οποία θα κατονομάζεται ο/η Νομικός/ή Σύμβουλος του ΕΛΚΕ ως ο/η δικηγόρος με τον/την οποίον/α θα συνεργαστεί. Το αίτημα θα συνοδεύεται από φάκελο με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την υπόθεση (Συμβάσεις, τιμολόγια, πρακτικά παραλαβών, αλληλογραφία, αποφάσεις ΕΕ κ.λ.π.). Σε περίπτωση μη έγκρισης του αιτήματος, ο φάκελος θα επιστρέφεται στον/στην Επιστημονικό Υπεύθυνο.
 2. Η Επιτροπή Ερευνών ενημερώνεται και εγκρίνει ή όχι το αίτημα.
 3. Εντολέας του/της Νομικού Συμβούλου είναι ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΕΜΠ. Οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ του/της Επιστημονικού Υπευθύνου και του/της Νομικού Συμβούλου θα πραγματοποιείται μέσω της ΜΟΔΥ ή του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών.
 4. Ο προϋπολογισμός των δικαστικών εξόδων που σχετίζονται με την προς εκδίκαση υπόθεση όπως και οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών θα υποβάλλεται από τον/τη νομικό/ή σύμβουλο προς έγκριση στην Επιτροπή Ερευνών πριν από οποιαδήποτε πληρωμή και μετά την έγκριση τους η ΜΟΔΥ θα προχωρά στην πληρωμή τους.
 5. Μετά την ολοκλήρωση της δικαστικής επιδίκασης και την κατάθεση στον ΕΛΚΕ των ποσών που τυχόν έχουν επιδικασθεί υπέρ του, όλα τα σχετικά δικαστικά έξοδα όπως και οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών που έχουν καταβληθεί από τον ΕΛΚΕ στο πλαίσιο της υπόθεσης, θα συμψηφίζονται με το επιδικασθέν ποσό.
 6. Οι τόκοι υπερημερίας που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση κατόπιν προσφυγής στα δικαστήρια από τον ΕΛΚΕ ΕΜΠ κατά τρίτων νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου δεν αποτελούν προσωποπαγή απαίτηση του/της Επιστημονικού Υπευθύνου ή/και της επιστημονικής ομάδας των ερευνητών του έργου αλλά επιδικάζονται υπέρ του δικαιούχου ενάγοντα ΕΛΚΕ ΕΜΠ και θεωρούνται έσοδο του ΕΛΚΕ ΕΜΠ.

Νομική στήριξη από εξωτερικό δικηγόρο

 1. Αίτημα/Επιστολή του/της Επιστημονικού Υπευθύνου με το οποίο θα ενημερώνει τον ΕΛΚΕ ότι αιτείται τη δικαστική διεκδίκηση οφειλόμενης χρηματοδότησης σε έργο του οποίου είναι ΕΥ όπου θα κατονομάζεται ο/η δικηγόρος με τον/την οποίον/α θα συνεργαστεί.
 2. Η Επιτροπή Ερευνών ενημερώνεται και εγκρίνει το αίτημα ή όχι. Στη περίπτωση θετικής απόφασης είναι υποχρεωτική η υπογραφή σύμβασης του ΕΛΚΕ ΕΜΠ με τον/την εξωτερικό δικηγόρο.
 3. Σύμφωνα με την από 29/09/2010 απόφασή της, η Επιτροπή Ερευνών ορίζει ως ανώτατο όριο αμοιβής του/της εξωτερικού δικηγόρου ποσοστό 5% επί του κεφαλαίου που θα επιδικαστεί από το Δικαστήριο σε περίπτωση επιτυχίας.
 4. Υπογράφεται η σύμβαση και κατατίθεται στο Πρωτόκολλο της ΜΟΔΥ.
 5. Τα σχετικά δικόγραφα κατατίθενται στο όνομα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ΕΜΠ. Ο/Η εξωτερικός δικηγόρος είναι υποχρεωμένος/η να καταθέτει στη ΜΟΔΥ μέσω του Επιστημονικού Υπευθύνου ή και απευθείας, αντίγραφα όλων των δικογράφων (αγωγών, προτάσεων, αποφάσεων κ.λ.π.) που σχετίζονται με την υπόθεση που του/της έχει ανατεθεί.
 6. Όπου απαιτείται υπογραφή σε δικόγραφα, εξώδικες δηλώσεις, διοικητικές προσφυγές κ.λ.π. για λογαριασμό του ΕΛΚΕ από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Αντιπρύτανη ΕΜΠ, τα σχετικά έγγραφα θα προελέγχονται από τον/την Νομικό/ή Σύμβουλο του ΕΛΚΕ ΕΜΠ.
 7. Τα δικαστικά έξοδα του/της εξωτερικού δικηγόρου όπως και οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών θα πρέπει να εγκρίνονται από τον ΕΛΚΕ ΕΜΠ πριν από οποιαδήποτε δέσμευση ή πληρωμή. Τα στοιχεία (τιμολόγια κτλ) θα εκδίδονται στα στοιχεία του ΕΛΚΕ ΕΜΠ και θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της ΜΟΔΥ συνοδευόμενα από όλα τα απαραίτητα έγγραφα (αντίγραφα) που θα αποδεικνύουν την αναγκαιότητα τους και την άμεση σχέση με την υπόθεση που του/της έχει ανατεθεί. Η ΜΟΔΥ θα προχωρά στην πληρωμή των εξόδων αυτών.
 8. Μετά την ολοκλήρωση της δικαστικής επιδίκασης και την κατάθεση στον ΕΛΚΕ των ποσών που τυχόν έχουν επιδικασθεί υπέρ του, ο ΕΛΚΕ θα προχωρά στην πληρωμή της συμφωνηθείσας αμοιβής του/της εξωτερικού δικηγόρου έναντι έκδοσης των απαιτούμενων παραστατικών. Όλα τα σχετικά δικαστικά έξοδα όπως και οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών που έχουν καταβληθεί από τον ΕΛΚΕ κατά τη διάρκεια της εκδίκασης της υπόθεσης, θα συμψηφίζονται με το επιδικασθέν ποσό.
 9. Οι τόκοι υπερημερίας που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση κατόπιν προσφυγής στα δικαστήρια από τον ΕΛΚΕ ΕΜΠ κατά τρίτων νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου δεν αποτελούν προσωποπαγή απαίτηση του/της Επιστημονικού Υπευθύνου ή/και της επιστημονικής ομάδας των ερευνητών και επιδικάζονται υπέρ του δικαιούχου ενάγοντα ΕΛΚΕ ΕΜΠ και θεωρούνται έσοδο του ΕΛΚΕ ΕΜΠ.
 10. O Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Αντιπρύτανης ΕΜΠ, αποδέχεται και υπογράφει μόνο τις γνωμοδοτήσεις των Νομικών Συμβούλων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.