Συνημμένα θα βρείτε την απόφαση της 10ης/2020 συνεδρίασης της Ε.Ε. .