Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Αναθεώρηση κατανομής πόρων σε αλληλοεξαρτώμενα ασύρματα δίκτυα» με ακρωνύμιο REALISM» (Rethinking rEsource ALlocation in Interdependent wirelesS systeMs) με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 61/509200 και Ε.Υ τον Καθ. Σ. Παπαβασιλείου,, στο πλαίσιο του Προγράμματος της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Μέλη ΔΕΠ και ερευνητές/τριες και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» που χρηματοδοτείται από το «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας»