Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Έργου «FIRST – WIRE: FIber Reinforced STeel WIREs for high performance lightweight ropes and cables operating in demanding scenarios» με κωδ. ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63/233800, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με Ε.Υ τον Καθ. Σ. Μαυράκο.