Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για χορήγηση υποτροφιών στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου», με κωδικό MIS 5047330 και ΚΑ 68/1239, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» και με Ε.Υ τον Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθ. Δ. Γκιντίδη.