Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «SYMBIOSIS “SYMBIOTIC NETWORKS OF BIO-WASTE SUSTAINABLE MANAGEMENT”», με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1505, με Ε.Υ τον Καθ. Α. Κοκόση, του Προγράμματος «INTERREG IPA CROSS – BORDER COOPERATION GREECE – THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MADECONIA 2014 -2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.