Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Καινοτόμο εργαλείο ανάλυσης της εμπειρίας πελάτη-CxPress» με κωδικό ΟΠΣ 5031875 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1278,με ΕΥ τον Αναπλ. Καθ. Ν. Δουλάμη, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)