ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4485/2017:

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 20.000,00 ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Ο έλεγχος του ορίου των 20.000,00€ για την επιλογή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης γίνεται ανά έργο, ανά έτος και ανά αναλυτική κατηγορία δαπάνης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα συγχρηματοδοτούμενα έργα ο έλεγχος του ορίου των 20.000,00€ για την επιλογή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης γίνεται ανά έργο και ανά αναλυτική κατηγορία δαπάνης και όχι ανά έτος αλλά για ολόκληρη τη διάρκεια του έργου.

 

  • Έως το ποσό των 2.500,00€ (καθαρή αξία) απαιτείται η προσκόμιση μίας προσφοράς (χωρίς απόδειξη αλληλογραφίας), είτε μέσω διαδικτύου είτε φωτοτυπία (χωρίς σφραγίδα και υπογραφή)

 

 

  • Από το ποσό των 2.500,01 έως τις 20.000,00€ (καθαρή αξία) απαιτείται η προσκόμιση τριών προσφορών. Η έρευνα αγοράς αποδεικνύεται με γραπτή επικοινωνία (επιστολή, e-mail) με τους υποψήφιους αναδόχους (προηγείται των προσφορών) και στη συνέχεια με συλλογή γραπτών προσφορών  με μεταγενέστερη ημερομηνία στις οποίες η υπογραφή και η σφραγίδα θα πρέπει να είναι πρωτότυπες. Υπενθυμίζεται ότι στην έρευνα αγοράς περιγράφονται μόνο οι τεχνικές προδιαγραφές των αγαθών. Το αίτημα θα συνοδεύεται από Ποινικό Μητρώο(*) του Αναδόχου, Ασφαλιστική Ενημερότητα (**) και Φορολογική Ενημερότητα (***).

 

Ειδική Σημείωση: Στις προσφορές που αφορούν την προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο των έργων ΕΣΠΑ 2014-2020 και INTERREG θα πρέπει να αναγράφεται ότι: «Ο εξοπλισμός είναι καινούργιος και αμεταχείριστος». Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να προσκομισθεί βεβαίωση από τον Προμηθευτή ότι ο εν λόγω εξοπλισμός είναι καινούργιος και αμεταχείριστος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.