Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος2019-10-04T15:04:55+02:00

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :45410/23-07-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΤΤΡ4-0359953 ΓΑΙΟ-ΟΡΑΜΑ: ΟΡΥΚΤΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ, ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» με κωδικό ΟΠΣ «5217186» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/163400, με ΕΥ την Καθ. Μ. Περράκη, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :45174/22-07-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου με α/α 11 «Διεθνοποίηση Μεταπτυχιακού Ξενόγλωσσου Προγράμματος Σπουδών με τίτλο “Μεταφραστική Βιοϊατρική Μηχανική και Επιστήμη”» με κωδικό ΟΠΣ 6004804 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68165100, με ΕΥ την Καθ. Κ. Νικήτα, της Πράξης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (ΕΜΠ)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :41574/08-07-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Έξυπνο Προγνωστικό Μοντέλο Πλοίων Υποστηριζόμενο από Ψηφιακά Ενσωματωμένους Αισθητήρες» με κωδικό TAA «ΤΑΕΔΚ-06178», και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/160900, με ΕΥ τον Αναπλ. Καθ. Χ. Παπαδόπουλο, η οποία έχει ενταχθεί στη Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Next [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :41366/05-07-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Ερευνητικές εργασίες για την ιστορική και τεχνολογική τεκμηρίωση της μελέτης ωρίμανσης για την αποκατάσταση, στερέωση και αλλαγή χρήσης του κτιρίου του Ευαγγελισμού στο Ηράκλειο» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 91/017300, που χρηματοδοτείται από το «Πανεπιστήμιο Κρήτης», με ΕΥ τον Καυ. Ε. Σαπουντζάκη.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :40106/02-07-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου με α/α 1 «ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»», της Πράξης «Υποστήριξη δράσεων Διεθνοποίησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ)» με κωδικό ΟΠΣ 6004804 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68164100, με ΕΥ την Καθ. Ε. Δημοπούλου, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :40008/02-07-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 6 «ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΜΠΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 6004804 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α 68164600, με ΕΥ τον Καθ. Ε. Παπαδόπουλο, της Πράξης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (ΕΜΠ)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :37121/25-06-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ιχνηλασιμότητα, Συλλογή. Ανάκτηση και Ενεργειακή Αξιοποίηση Γεωργικών Πλαστικών Αποβλήτων με τη Συνδυασμένη Χρήση της Τεχνολογίας Αλυσίδας Κοινοποιήσεων (Blockchain) και Έξυπνης Εφαρμογής Ασύρματης / Κινητής Συσκευής» με κωδικό ΟΠΣ «5217176», και κωδικό ΕΛΚΕ 68/163200, με ΕΥ τον Καθ. Σ. Πόνη, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :36783/21-06-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση-βελτίωση λειτουργιών προστασίας ευαίσθητου εξοπλισμού και ερευνητικών υποδομών στους χώρους του ΕΜΠ», Κ.Α.65/2147 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Πρύτανη ΕΜΠ, Καθ. Ι. Χατζηγεωργίου.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :36763/21-06-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Αύξηση Παραγωγής Βαμβακιού με Σύγχρονες Τεχνολογίες Αιχμής και Βιώσιμες Πρακτικές Διαχείρισης στην Άρδευση, Λίπανση και Φυτοπροστασία» με κωδικό ΟΠΣ «Μ16ΣΥΝ-00959» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/163500, η οποία έχει ενταχθεί στo «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014 – 2020 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 16.1 – 16.5, με ΕΥ την Καθ. Β. Καραθανάση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :36604/20-06-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «EULISΤ: EUROPEAN UNIVERSITIES LINKING SOCIETY AND TECHNOLOGY» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63256600 και με χρηματοδότηση Erasmus Lump Sum Grants από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή , με ΕΥ τον Καθ. Σ. Καρέλλα και την τ. Καθ. Α. Αδάμ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :35535/17-06-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Community4Nature» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α.68/1518 στο πλαίσιο του Προγράμματος «Interreg Euro-MED» που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους, με ΕΥ τον Καθ. Ι. Χατζηγεωργίου.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :35181/14-06-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «MARINES: Αξιοποίηση οργανικών υπολειμμάτων και παραπροϊόντων του Ελληνικού Στρατού για την παραγωγή ανανεώσιμων καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και αερομεταφορών» (ΤΑΕΔΚ -06194)» με κωδικό ΟΠΣ «5149205 MIS», και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1611, με ΕΥ τον Καθ. Α. Κοκόση, η οποία έχει ενταχθεί στη Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :34361/11-06-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διασφάλιση παραγωγής και αύξηση ποιότητας Μελιού στις Κυκλάδες με Χαρτογράφηση της Μελισσοκομικής Χλωρίδας και Εκτίμηση της Μελισσοχωρητικότητας» με κωδικό ΟΠΣ «Μ16ΣΥΝ2-00132» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/163100, με ΕΥ τον Καθ. Κ. Καράντζαλο, η οποία έχει ενταχθεί στη «Δράση 2 του Υπομέτρου 16.1 – 16.2» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιδρυση και λειτρουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της [...]

Ερευνώ-Καινοτομώ ΕΣΠΑ 2021-2027

Η Δράση «Ερευνώ-Καινοτομώ» αποτελεί Πράξη Στρατηγικής Σημασίας του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» με προϋπολογισμό 300 εκατομμύρια ευρώ. Αιτήσεις χρηματοδότησης στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν μεμονωμένες ΜμΕ, ομάδες επιχειρήσεων ή και συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς. Βασικός στόχος της Δράσης είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα [...]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Με Αριθμ.Πρωτ. :33176/05-06-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «GREECE4.0 - ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» με κωδικό «ΤΑ 5149305.- TAEDR-0535864», και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1637, με ΕΥ τον Καθ. Γ. Μέντζα, η οποία έχει ενταχθεί στη δράση με τίτλο «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό», που υλοποιείται στο πλαίσιο του [...]

Go to Top