Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Αύξηση Παραγωγής Βαμβακιού με Σύγχρονες Τεχνολογίες Αιχμής και Βιώσιμες Πρακτικές Διαχείρισης στην Άρδευση, Λίπανση και Φυτοπροστασία» με κωδικό ΟΠΣ «Μ16ΣΥΝ-00959» και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/163500, η οποία έχει ενταχθεί στo «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014 – 2020 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 16.1 – 16.5, με ΕΥ την Καθ. Β. Καραθανάση