ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ:

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, στην από 01/02/2023 συνεδρίασή της, ενέκρινε την επικαιροποίηση των κατηγοριών δαπάνης που διέπουν τα έργα ως εξής:

  • Στο κονδύλι «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ» και στην κατηγορία δαπάνης «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ» αφαιρέθηκε η «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ» η οποία προστέθηκε σε όλες τις κατηγορίες δαπάνης των παγίων των κονδυλίων «Η/Υ -ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ και ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ».

Προσοχή: Το κόστος της αναβάθμισης αυξάνει την αξία του παγίου (αρχικό πάγιο) στο οποίο γίνεται η αναβάθμιση.  Η προμήθεια του αρχικού παγίου πρέπει να έχει γίνει από τον ΕΛΚΕ, να προσκομίζεται το τιμολόγιο αγοράς του και να αναφέρεται το έργο από το οποίο έγινε η προμήθεια.

  • Στο κονδύλι «ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ» και στην κατηγορία δαπάνης «ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» αφαιρέθηκαν τα «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» και δημιουργήθηκε νέα κατηγορία δαπάνης «ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΑΔΕΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ», η οποία αφορά τις άδεις χρήσης λογισμικών διάρκειας μέχρι ενός έτους και δεν υπολογίζονται αποσβέσεις.

Η προμήθεια «ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ» (αγορά λογισμικού) θα γίνεται από το κονδύλι «ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ» και θα υπολογίζονται αποσβέσεις.

  • Στο κονδύλι «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ ΕΜΠ» προστέθηκαν τρεις νέες κατηγορίες δαπάνης:
  • «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ»
  • «ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»
  • «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ»
  • Στο κονδύλι «ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» προστέθηκαν δυο νέες κατηγορίες δαπάνης:
  • «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ»
  • «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ»
  • Αφαιρέθηκε από όλα τα κονδύλια η κατηγορία δαπάνης «ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ»

Οι αλλαγές καταγράφονται στο συνημμένο excel:

Με κόκκινο χρώμα τα κονδύλια που διαγράφονται και με κίτρινο αυτά που προστίθενται (νέα) ή τροποποιούνται εν μέρει.