ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕKΔΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΣΩ GOV.GR

Θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. 40912ΕΞ2021 (ΦΕΚ Β’5354/18-11-2021) απόφαση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίστηκε η δυνατότητα έκδοσης ιδιωτικών εγγράφων με τη χρήση των ειδικών ηλεκτρονικών εφαρμογών «Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου» και «Ψηφιακή Βεβαίωση Ιδιωτικού Συμφωνητικού», που είναι προσβάσιμες μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Συμβάσεις Ανάθεσης Έργου 

Σε εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης, οι συμβάσεις ανάθεσης έργου στο πλαίσιο έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ ΕΜΠ δύνανται να υπογράφονται είτε:

(α) με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη είτε

(β) με την υπηρεσία Ψηφιακής Βεβαίωσης Ιδιωτικού Συμφωνητικού (gov.gr) από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και τον Δικαιούχο, και με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του ΕΛΚΕ.

Οι συμβάσεις αυτές θα τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία έναρξης που αναφέρεται στην παράγραφο 3 της σύμβασης, εφόσον έχει υπογραφεί από όλα τα μέρη έως την ημερομηνία αυτή.

Για την περίπτωση (β), ο Επιστημονικός Υπεύθυνος (πρώτος κατά χρονική σειρά εκδότης) εισέρχεται στην εφαρμογή «Ψηφιακή Βεβαίωση Ιδιωτικού Συμφωνητικού» (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-idiotikou-sumphonetikou), μεταφορτώνει τη σύμβαση σε μορφή pdf και εισάγει σε ειδικό πεδίο της εφαρμογής τον ΑΦΜ, το όνομα και το επώνυμο του Δικαιούχου (δεύτερος εκδότης).

Ο Δικαιούχος εισέρχεται  στην εφαρμογή «Ψηφιακή Βεβαίωση Ιδιωτικού Συμφωνητικού», επιλέγει το υπό έκδοση ιδιωτικό έγγραφο (σύμβαση) και επιβεβαιώνει μέσω ειδικής επιλογής την έκδοσή του.

Στη συνέχεια  ο Επιστημονικός Υπεύθυνος (έως τις 20 κάθε μήνα) αποστέλλει στο elke_docs@lists.ntua.gr την αίτηση έγκρισης συμβάσεων στην οποία θα αναφέρεται και o ΚΩΔΙΚΟΣ EΓΓΡΑΦΟΥ (gov.gr) μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ PDF ΤΗΣ ΥΠΟΓΕΓΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΡΚΕΙ Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Το έντυπο υλικό των συμβάσεων με ψηφιακή υπογραφή βρίσκεται στο link

https://www.elke.ntua.gr/elke-description/document-templates/

Πεδίο 1.3 Συμβάσεις Έργου-Υποτροφίας-Πρακτικής Άσκησης – Έντυπα που χρήζουν ηλεκτρονικής υπογραφής

 

Στη περίπτωση που σε ένα έργο υπάρχουν δύο επιστημονικοί συνυπεύθυνοι δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή Ψηφιακής Βεβαίωσης Ιδιωτικού Συμφωνητικού για την υπογραφή συμβάσεων διότι προς το παρόν μέσω της εφαρμογής υποστηρίζονται μόνο δύο υπογραφές.

 

 

 

Λοιπά Έντυπα/Αιτήματα

Μέσω της εφαρμογής «Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου» μπορούν να υπογράφονται από ένα φυσικό πρόσωπο όλα τα έντυπα που υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο elke_docs@lists.ntua.gr .

Στη περίπτωση που σε ένα έργο υπάρχουν δύο επιστημονικοί συνυπεύθυνοι, όλα τα έντυπα που αφορούν το έργο αυτό (εκτός από τις συμβάσεις) μπορούν να υπογράφονται και από τους δύο μέσω της εφαρμογής «Ψηφιακή Βεβαίωση Ιδιωτικού Συμφωνητικού» και να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο elke_docs@lists.ntua.gr .