Σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος του Ιδρύματος, στην από 24/06/2021 συνεδρίασή της, ενέκρινε την εισήγηση του Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης, Καθηγητή Ι.Κ. Χατζηγεωργίου για την οικονομική ενίσχυση με ποσό 3.000,00€ σε κάθε εισερχόμενο στην υπηρεσία νέο μέλος ΔΕΠ. Η απόφαση έχει αναδρομική ισχύ από 01.01.2021. Το ανωτέρω ποσό θα διατίθεται μέσω έργου του ΕΛΚΕ ΕΜΠ στο οποίο θα είναι Επιστημονικά Υπεύθυνο το νεοδιοριζόμενο μέλος ΔΕΠ.

Σε εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης, καλούνται τα μέλη ΔΕΠ που ορκίσθηκαν εντός του έτους 2021 να ακολουθήσουν την παρακάτω τυπική διαδικασία συμπλήρωσης και έγκρισης νέου έργου:

  1. Συμπλήρωση Αιτήματος ανάληψης εκτέλεσης έργου και Πίνακα ετήσιου προϋπολογισμού
  • Τίτλος Έργου: «Ανάπτυξη δραστηριοτήτων νέων μελών ΔΕΠ ΕΜΠ»
  • Είδος Έργου: «Ειδικό Έργο ΕΛΚΕ ΕΜΠ»
  • Διάρκεια έργου: 2 έτη από την ημερομηνία έγκρισης της Επιτροπής Ερευνών
  • Ποσό Έργου: 3.000,00€
  • Κατανομή Προϋπολογισμού Έργου: Ελεύθερη επιλογή μεταξύ των κονδυλίων του συνολικού προϋπολογισμού ενός έργου (βλέπε ιστοσελίδα ΕΛΚΕ ΕΜΠ elke.ntua.gr / ΕΛΚΕ/ Έντυπα) με εξαίρεση τα κονδύλια που αφορούν αμοιβές
  1. Έγκριση νέου έργου από Τομέα
  2. Έγκριση νέου έργου από Σχολή
  3. Έγκριση νέου έργου από Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Δ. Αλεξίου, τηλ. 2035, e-mail: dalexiou@central.ntua.gr και στον κ. Α. Ζαμπάρα, τηλ. 1859, azabaras@central.ntua.gr

Το σχετικό έντυπο υλικό βρίσκεται αναρτημένο στο link https://www.elke.ntua.gr/elke-description/document-templates/

Τέλος παρακαλούνται οι Κοσμητείες και οι Γραμματείες των Σχολών να ενημερώσουν τα νέα μέλη ΔΕΠ των Σχολών τους.