Πρόσκληση υποβολής προσφορών  στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Promoting Upcycling in Circular Economy through Innovation and Education for creative industries in Mediterranean cities» με ακρωνύμιο INNOMED-UP Contract A_A.2.2_0172 με κωδικό έργου 68/1509 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG ENI CBC MED 2014-2020 Programme και συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους- ΠΔΕ ΣΑΕ1452 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2020ΣΕ14520000, με Επιστημονική Υπεύθυνη την Ομότιμη Καθηγήτρια κ. Σοφία Αυγερινού Κολώνια.

Η πρόσκληση αφορά σε ανάθεση, παροχής υπηρεσιών διοργάνωσης και εστίασης εκδήλωσης Final Steering Committee (Τμήμα 1) συνολικού προϋπολογισμού 1.800,00 € (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ) και την παροχή υπηρεσιών εστίασης εκδήλωσης Final Conference (Τμήμα 2) συνολικού προϋπολογισμού 2.800,00 € (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής.