Για την παροχή υπηρεσιών για Τμήμα 1: Έρευνα επί συμβάση με εταιρεία παραγωγής λειτουργικών τροφίμων για ανάπτυξη πρότυπων τελικών προϊόντων και μελέτη αγοράς και Τμήμα 2: Έρευνα επί συμβάση με εταιρεία έρευνας και ανάπτυξης καλλυντικών και συμπληρωμάτων διατροφής για ανάπτυξη πρότυπων τελικών προϊόντων και μελέτη αγοράς στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Σχεδιασμός και πιλοτική εφαρμογή μεθόδων εμπορικής αξιοποίησης των χωροκατακτητικών ξένων ειδών με στόχο την συμβολή στον έλεγχο του πληθυσμού τους» με ακρωνύμιο «ExplIAS» με Κ.Α. 68/1439 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων και καθεστώτα αντιστάθμισης στο πλαίσιο των βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων» και συγκεκριμένα στη Δράση «συμμετοχή σε άλλες δράσεις που αποσκοπούν στη διατήρηση και βελτίωση της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστήματος, όπως η αποκατάσταση συγκεκριμένων θαλάσσιων και παράκτιων οικοτόπων για τη στήριξη βιώσιμων αλιευτικών αποθεμάτων συμπεριλαμβανομένης της επιστημονικής προετοιμασίας και αξιολόγησής τους – Χωροκατακτητικά Ξένα Είδη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), Κωδικός ΟΠΣ 5049912 Ενάριθμος έργου ΠΔΕ: 2020ΣΕ08610004 και με συνολικό προϋπολογισμό 32.258,06€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον 7.741,94€ ΦΠΑ, ήτοι 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με Επιστημονικά Υπεύθυνο την Καθ. Κροκίδα Μαγδαληνή
Το Κονδύλι που βαρύνει η εν λόγω δαπάνη είναι: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ ΕΜΠ»

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ” ( http://eprocurement.gov.gr )