Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  24/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την εξωτερική υπηρεσία σχεδίασης και εφαρμογής ενός συστήματος ελέγχου κίνησης μοντέλου πτέρυγας και μετρήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης  «ΘΑΛΗΣ- ΕΜΠ – Ανάπτυξη τεχνογνωσίας για την αεροελαστική ανάλυση και τον σχεδιασμό -βελτιστοποίηση ανεμογεννητριών», στον Άξονα Προτεραιότητας «11- Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» , η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω της Επιχειρησιακού Προγραμμάτος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με Κωδικό MIS 379421, με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1110 και με Συντονιστή της Κύριας Ομάδας τον Αν. Καθηγητή ΕΜΠ Σπυρίδωνα Βουτσινά. Ο προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00 Ευρώ (δέκα χιλιάδες ευρώ)  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 14-1-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 13-1-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ.