Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  71/2013 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εξοπλισμού που η παράδοσή τους θα γίνει στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΘΑΛΗΣ- ΕΜΠ – Τεχνικές Διαχείρισης Ασάφειας για Προβλήματα Μεγάλου Όγκου Δεδομένων σε Περιβάλλον Συστοιχίας Υπολογιστών» στον Άξονα Προτεραιότητας “11 – Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου”, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με Κωδικό MIS 380153, με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1109 και με Συντονιστή της Κύριας Ομάδας την Καθηγήτρια κα. Φώτω Αφράτη. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των  24.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 22-5-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 21-5-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 μ.μ.