Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  18/2015 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την πραγματοποίηση σειράς εργασιών, που περιλαμβάνουν α) τη διεξαγωγή δοκιμών θλίψης σε τοιχοποιία μίας στρώσης κατά EN 1052-1 και β) τη διεξαγωγή σεισμικών δοκιμών με χρήση του σεισμικού προσομοιωτή του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας και οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στο Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου) στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΕΜΠ – Αντισεισμική Προστασία Μνημείων και Ιστορικών Κατασκευών», στον Άξονα Προτεραιότητας «11-Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες της Σταδιακής Εξόδου» η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με Κωδικό MIS 380152, με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1131 και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών κ. Κωνσταντίνο Σπυράκο. Ο συνολικός προϋπολογισμός των εργασιών είναι 35,909.64 € (τριάντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια εννέα ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (ή 44,168.86 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)    

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 30-07-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 30-07-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.