Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  89/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια λοιπών υλικών άμεσης ανάλωσης-εργαστηριακών υλικών που η παράδοσή τους θα γίνει στο Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών (ΕΑΤ-ΕΜΠ), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η προκήρυξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΕΜΠ – Αντισεισμική Προστασία Μνημείων και Ιστορικών Κατασκευών», στον Άξονα Προτεραιότητας «11-Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες της Σταδιακής Εξόδου» η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με Κωδικό MIS 380152, με Κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1131 και με Συντονιστή τον Καθηγητή της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών κ. Κωνσταντίνο Σπυράκο. Το ποσό του προϋπολογισμού είναι 18.212,86 € (δεκαοκτώ χιλιάδες διακόσια δώδεκα ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ     

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 30-07-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 30-07-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.