ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 49/2013 για την προμήθεια ανιχνευτών micromegas, resistive micromegas και των αντίστοιχων ηλεκτρονικών και του συστήματος SRS (SACALABLE Readout System) που απαιτούνται για τη λήψη δεδομένων από τους ανιχνευτές στο πλαίσιο του έργου ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι με τίτλο «Ανάπτυξη ενός συστήματος ανιχνευτών Micromegas για την αναβάθμιση των ανιχνευτών μιονίων του πειράματος ATLAS στον επιταχυντή του LHC», με κωδικό 65/1969 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή, κο. Θ. Αλεξόπουλο. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση, χωρίς δημοσίευση διαγωνισμού

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 33.000,00 Swiss Francs CHF μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ο οποίος κατανέμεται ως εξής:

α) πέντε (5) resistive Micromegas Bulk , 12.800,00 Swiss Francs CHF, χωρίς ΦΠΑ.

β) ένα (1) ηλεκτρονικό σύστημα Scalable Readout System (SRS), 20.200,00 Swiss Francs CHF, χωρίς ΦΠΑ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: European Organization of the Nuclear Research «CERN», CH -1211 Geneva 23 Switzerland.