Περιληπτική προκήρυξη 17/2014 για την προμήθεια εξοπλισμού HPA 220, High Pressure Analyzer σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, αποκλειστικά για λόγους τεχνικούς ή σχετικούς με την προστασία των αποκλειστικών δικαιωμάτων, κατόπιν απόφασης της 4ης/2015 Συνεδρίασης Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του ΕΜΠ στις 19/2/2015, και αφού έλαβε υπόψη της το με Αρ. Πρωτ. 5575/28-2-2014 αίτημα του Καθ. Χ. Αργυρούση. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «PROTON: Development of scientific bases of tailor-made design of functionally graded nanocomposite cathode materials for both it-sofcs and pc-sofcs», με Κ.Α. 68/1189 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπλ.Καθ. Χ.Αργυρούση.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Η Εταιρεία Αναλυτικές Συσκευές Α.Ε., με έδρα την οδό Τζαβέλλα 9 και Μυκόνου, Τ.Κ. 152 31, Χαλάνδρι, Ελλάδα και ΑΦΜ 094143441, ΔOY ΦΑΕ Αθηνών.