Για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύου καθώς και η αναβάθμιση ήδη υπαρχόντων ηλεκτρονικών υπολογιστών»,  Τμήμα 1: Προμήθεια Rackable workstation και servers με προϋπολογισμό: 80.300,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και Τμήμα 2: Προμήθεια Η/Υ και αναβάθμιση υπαρχόντων με προϋπολογισμό: 7.300,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με CPV: 30200000-1, 30237000-9, 48000000-8, συνολικού Προϋπολογισμού (Τμήμα 1 και Τμήμα 2): 87.600,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), στο πλαίσιο του έργου MSCA-RISE-2015-689983:«OPTARCH – OPTIMIZATION DRIVEN ARCHITECTURAL DESIGN OF STRUCTURES», με Κωδικό ερευνητικού προγράμματος 63/2094, και  Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Νικόλαο Λαγαρό.

Η Κατηγορία Δαπάνης που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Η/Υ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ»,  κονδύλι «Η/Υ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ».

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ”  ( http://eprocurement.gov.gr )

Καταληκτική Ημερομηνία  Ηλεκτρονικής Υποβολής Προσφορών: 15-07-2019 ημέρα Δευτέρα  και ώρα  23:59 μ.μ.

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 19-07-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ