Για «Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, ανάπτυξης και εγκατάστασης μιας online διαχειριστικής πλατφόρμας καθώς και υπηρεσιών εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης» προϋπολογισμού 48.387,10€€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 11.612,90€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 60.000,00€. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Strengthening competitiveness of Agri-Food SMEs through transnational clusters», με ακρωνύμιο «FOCUS», με κωδικό έργου 68/1504 και Επιστημονικά Υπεύθυνη την κα Μαγδαληνή Κροκίδα, Καθηγήτρια της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «INTERREG BALKAN-MED 2014-2020», του άξονα προτεραιότητας 1 «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξη και από Εθνικούς Πόρους.

Το κονδύλι που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ ΕΜΠ»

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ”  ( http://eprocurement.gov.gr )

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 17/07/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 17/07/2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:00 μ.μ.