Για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Έξυπνο Προγνωστικό Μοντέλο Πλοίων Υποστηριζόμενο από Ψηφιακά Ενσωματωμένους Αισθητήρες», με ακρωνύμιο sPRISMoID, (ΤΑΕΔΚ 06178) με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1609, το οποίο έχει ενταχθεί στην  Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ID 16971) με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149205, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Next Generation EU μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ Χρήστο Παπαδόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή του εργαστηρίου Ναυτικής Μηχανολογίας, του Τομέα Ναυτικής Μηχανολογίας της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 45.161,29€, πλέον ΦΠΑ 24% 10.838,71€, συνολικού προϋπολογισμού 56.000,00€ (πενήντα έξι χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Το Κονδύλι που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «Η/Υ – Επιστημονικά Όργανα», κατηγορία δαπάνης «Προμήθεια και Αναβάθμιση Επιστημονικών Οργάνων» του τελευταίου εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού.

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο “Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ”  ( http://eprocurement.gov.gr )